ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на 28 май 2019 г. от 14.00 ч. в сградата на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БИТПП,

Както сме обявили в ДВ брой 28 от 05.04.2019 г. ,

Управителният съвет на Българо-израелската търговско-промишлена палата (БИТПП) на основание чл. 14, ал. 1 от Устава на БИТПП и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ  с Решение

 на  Заседание № 30 на УС на БИТПП от 14.02.2019 г.

СВИКВА на 28 май 2019 г. от 14.00 ч. в сградата на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, София, ул. „Искър“ №9, зала Б,

ШЕСТОТО РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на членовете на БИТПП при следния

     Дневен ред:

1.Отчетен доклад на УС на БИТПП за 2016-  2018 г

2.Доклад на Контролната комисия за 2016- 2018 г.

3.Приемане на решения по отчетния доклад и доклада на Контролната комисия

4. Изменения и допълнения на Устава на БИТПП

5. Избор на Управителен съвет и Контролна комисия

6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 15, ал. 1 от Устава на БИТПП и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне от 15.00 ч. на посочените място и дата и ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Моля, да потвърдите участието си до 21 май на имейла на БИТПП.

С УВАЖЕНИЕ,

Христо Попов

Председател на УС на БИТПП

10.05.2019 г.                                                                        

София